Oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Budowę oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach rozpoczęto w 1986r. od grudnia 1991 r do lipca 1993r oczyszczalnia miała zgodę na eksploatacje próbną. W 1993r oczyszczalnia uzyskała zgodę na eksploatację stałą.

W 2003 r oczyszczalnia została przekazana na majątek Gminy Pawłowice a jej eksploatację powierzono Gminnemu Zakładowi Komunalnemu który zlecił prowadzenie  oczyszczalni firmie Hektoblok. W październiku 2003r GZK uzyskał pozwolenie wodno-prawne na odprowadzane ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Krzyżowicach przez rów melioracyjny” do rzeki Pszczynki w ilości 4500 m3/dobę.

Uchwałą rady Gminy z dnia 24.03.2006 r nazwa Gminnego Zakładu Komunalnego została zmieniona na Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W styczniu 2011 r GZWiK przeniósł swoją siedzibę na teren oczyszczalni przejmując jednoczenie eksploatację oczyszczalni.

Oczyszczalnia składa się z dwóch obiektów:

 • Oczyszczalni mechanicznej z przepompownią główną ścieków w Pniówki
 • Oczyszczalni biologicznej w Krzyżowicach oddalona od niej o ok 2,5 km.

Mechanicznie oczyszczanie ścieków odbywa się w procesie cedzenia na kratach i sitach celem eliminacji  odpadków stałych a następnie sedymentacji w piaskownikach w celu usunięcia zawiesin mineralnych i łatwo opadających.

W części mechanicznej znajduje się:

 • komora pomiarowa,
 • studzienka rozprężna,
 • „Rotomat”- zblokowane urządzenie krata + piaskownik,
 • Pompownia pomocnicza

Proces biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest metodą nisko obciążeniową w Sekwencyjnych reaktorach biologicznych (SBR).każdy z pięciu reaktorów biologicznych pracuje jako samodzielna instalacja, w której przebieg reakcji biologicznego oczyszczania ścieków prowadzony jest od początku do końca w jednej i tej samej komorze, zaś w zależności od fazy procesu zmieniają się w niej warunki środowiskowe.

W części biologicznej znajduje się:

 • stacja transformatorowa,
 • komora rozdzielczo-pomiarowa,
 • budynek biurowo-socjalno-techniczny,
 • pompownia hydrofobowa- instalacja przygotowania wody technologicznej,
 • instalacja dozowania roztworu siarczanu żelaza,
 • kanał odpływowy z komorą pomiarową,
 • poletko magazynowe osadu ściekowego,
 • reaktory SBR- A1,A2,B1,B2,C1,
 • komora tlenowej stabilizacji osadu C2,
 • komory zasuw przyporządkowane poszczególnym zbiornikom,
 • budynek wielofunkcyjny mieszczący instalację odwadniania osadu, pompownię osadu, pomieszczenia magazynowe, stację zlewną ścieków dowożonych, zbiorniki buforowe osadu.
Last update at: 29.05.2019
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected