O firmie

O firmie

Wodociągi Pawłowice są jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Istnienie Wodociągów Pawłowice liczy się od 1999 roku, kiedy to uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr V/36/99 z dnia 19 lutego 1999 r.  powołano jednostkę budżetową Gminny Zespół Komunalny, którego działalność oparta była na eksploatacji i administrowaniu mieniem komunalnym  stanowiącym majątek Gminy Pawłowice. Uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr V/64/2003 z dnia 21 marca 2003 r. Gminny Zespół Komunalny przekształcono w zakład budżetowy o nazwie Gminny Zakład Komunalny, który z dniem 1 kwietnia 2003 roku rozszerzył katalog wykonywanych zadań o zakres związany z gospodarką wodno-ściekową. Pod nazwą Gminny Zakład Komunalny zakład funkcjonował do 30 czerwca 2006 r., od 1 lipca 2006 r. na mocy uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XXXIII/434/2006 z dnia 24 marca 2006 r. zmieniono jego nazwę i do chwili obecnej działa jako Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W dniu 26 listopada 2019 r. na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XII/109/2019 uchwalono zmianę nazwy zakładu oraz wprowadzono nowe brzmienie statutu. Od dnia 1 stycznia 2020 r. dotychczasową nazwę „Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji” zmieniono na „Wodociągi Pawłowice”.

Przedmiotem działania zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a w szczególności:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

 • zbiorowe odprowadzenie ścieków,

 • oczyszczanie ścieków,

 • eksploatacja, konserwacja, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy,

 • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowo - kanalizacyjnych,

 • wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

 • uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych,

 • pełnienie nadzorów branżowych,

 • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • nadzór i kontrola nad jakością odprowadzonych ścieków i dostarczaną do odbiorców wodą,

 • wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,

 • opracowanie projektów budowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wodociągami Pawłowice kieruje Dyrektor - mgr inż. Tomasz Herok. Nadzór nad działalnością Wodociągów Pawłowice sprawuje Wójt Gminy Pawłowice.

Naszym celem jest:

 • dostarczanie wody z własnych ujęć zgodnej z normami, smacznej i bezpiecznej dla zdrowia,

 • zapewnienie wysokiej jakości i niezawodności świadczonych usług.

Prowadzimy działania proekologiczne, informacyjno-edukacyjne mające na celu poszerzenie świadomości mieszkańców Gminy w zakresie ochrony środowiska, w szczególności promujemy akcję dobra woda prosto z kranu instalując poidełka w placówkach szkolnych oraz innych jednostkach gminnych umożliwiające łatwy dostęp do wody,

Celem ciągłego doskonalenia kwalifikacji, rozwijania umiejętności, usystematyzowania i zaktualizowania posiadanej wiedzy, uczestniczymy w szkoleniach z różnych dziedzin oraz targach, konferencjach i seminariach branżowych.

Last update at: 28.02.2020
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected