Druki do pobrania

Wnioski, zlecenia, druki do pobrania

1. Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci

 1. wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci [DOCX] [PDF] [PRZYKŁAD]
 2. sposób wypełnienia wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan [PDF]
 3. wniosek o wykonanie projektu planu sytuacyjnego [DOCX] [PDF]
 4. wniosek o wykonanie wyceny budowy [DOCX] [PDF]
 5. wniosek o odbiór techniczny [DOCX] [PDF]
 6. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością [DOCX] [PDF]
 7. oświadczenie Inwestora dotyczące posiadanych zgód i pozwoleń [DOCX] [PDF]
 8. pełnomocnictwo do reprezentowania Zleceniodawcy w sprawie wykonania czynności prawnych [DOCX] [PDF]
 9. zgoda na wejście w teren w celu włączenia do uzbrojenia wodociągowego-kanalizacyjnego [DOCX] [PDF]

2. Procedura zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

 1. wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [DOCX] [PDF]
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania [DOCX] [PDF]
 3. protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą [DOCX] [PDF]

3. Procedura rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

 1. wniosek o rozwiązanie umowy [DOCX] [PDF]
 2. protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą [DOCX] [PDF]
 3. wniosek o likwidację zamknięcia przyłącza [DOCX] [PDF]

4. Procedura odbioru nieczystości ze zbiorników bezodpływowych do 6 m3/8 m3/10 m3

 1. wniosek dotyczący zawarcia umowy na odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych [DOCX] [PDF]
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z odbiorem nieczystości ze zbiorników bezodpływowych [DOCX] [PDF]
 3. wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków [DOCX] [PDF]
 4. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele związane z odbiorem nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków [DOCX] [PDF]

5. Inne wnioski

 1. wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu [DOCX] [PDF]
 2. wniosek o wydanie warunków montażu wodomierza dodatkowego [DOCX] [PDF]
 3. zlecenie wykonania usługi związanej z gospodarką wodomierzową [DOCX] [PDF]
  a) Zlecenie montażu plombowania wymiany wodomierza podlicznika [DOCX] [PDF]
  b) Zlecenie odcięcia zasilania przywrócenia przyłącza na zasuwie [DOCX] [PDF]
 4. wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej [DOCX] [PDF]
 5. wniosek ekspertyza [DOCX] [PDF]
 6. wniosek o uzgodnienie branżowe [DOCX] [PDF]
 7. wniosek o wystawienie duplikatu faktury [DOCX] [PDF]
 8. wniosek o zwrot nadpłaty [DOCX] [PDF]
 9. wniosek o dostawę wody w sieci wodociągowej przez Pogotowie Wodociągowe [DOCX] [PDF]
 10. zgłoszenie rozpoczęcia robót (rozbudowa sieci) [DOCX] [PDF]
 11. Badanie ciśnienia oraz wydajności hydrantów zewnętrznych [DOCX] [PDF]
Last update at: 05.04.2023
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected