Aktualizacja projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej.

Aktualizacja projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej.

1. W przypadku braku zmian w rozwiązaniu technicznym oraz w terenie (projekt planu sytuacyjnego wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice)

Jeżeli Inwestor posiada uzgodniony przez Wodociągi Pawłowice projekt planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice, który jest starszy niż 3 lata i budowa przyłączy nie została jeszcze rozpoczęta, a rozwiązania techniczne w przeterminowanym projekcie nie uległy zmianie oraz w terenie nie powstały żadne znaczące zmiany Inwestor może wystąpić do nas o aktualizację projektu budowlanego/planu sytuacyjnego

W tym celu należy:

 • w pierwszej kolejności, wystąpić do Wodociągów o wydanie aktualnych warunków technicznych jeżeli warunki utraciły swoją ważność.
 • Po otrzymaniu aktualnych warunków technicznych, należy wystąpić ze Zleceniem aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnejgo. Jeśli Inwestor nie posiada dostępu do przygotowanego przez Wodociągi zlecenia, może dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w zleceniu Wodociągów.

Zlecenie na uzgodnienie projektu można dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres 43-254 Krzyżowice ul.Orla 11.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zlecenia:

 • wszystkie oryginalne egzemplarze uzgodnionego bądź wykonanego przez Wodociągi projektu przyłącza planu sytuacyjnego;
 • aktualne warunki techniczne;
 • wszelkie uzgodnienia z gestorami uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym uzbrojeniem wod - kan.
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 • upoważnienie (w przypadku składania dokumentacji przez pełnomocnika).

Uzgodnienie projektu przyłącza.

Na uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza złożonego do Wodociągów Pawłowice mają 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia. Uzgodniony projekt/plan zostanie wysłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub o możliwości odbioru Inwestor zostanie powiadomiony telefoniczne lub za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.

Uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza ważne jest przez 3 lata od daty jego wydania.

2. W przypadku zmian w rozwiązaniu technicznym oraz w terenie znacząco wpływających na inwestycję (projekt planu sytuacyjnego wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice

Jeżeli Inwestor posiada uzgodniony przez Wodociągi Pawłowice projekt planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej wykonany przez pracownię projektową zewnętrzną lub przez Wodociągi Pawłowice, który jest starszy niż 3 lata, budowa nie została jeszcze rozpoczęta, a rozwiązania techniczne w przeterminowanym projekcie uległy zmianie lub w terenie powstały znaczące zmiany wpływające na inwestycję.

W tym celu należy:

 • w pierwszej kolejności, wystąpić do Wodociągów o wydanie aktualnych warunków technicznych jeżeli warunki utraciły swoją ważność,
 • Po otrzymaniu aktualnych warunków technicznych, należy wystąpić ze Zleceniem  aktualizacji dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnej (zaktualizowanie dokumentacji technicznej - w przypadku projektu planu sytuacyjnego wykonanego przez Wodociągi Pawłowice). Jeśli Inwestor nie posiada dostępu do przygotowanego przez Wodociągi zlecenia, może dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w zleceniu Wodociągów.

Zlecenie na uzgodnienie projektu można dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres 43-254 Krzyżowice ul.Orla 11.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zlecenia:

 • wszystkie oryginalne egzemplarze uzgodnionego bądź wykonanego przez Wodociągi projektu planu sytuacyjnego przyłącza;
 • aktualne warunki techniczne;
 • zaktualizowany PZT, profil przedstawiający kolizje z projektowanym uzbrojeniem, oraz zapis o zastosowanych zabezpieczeniach, krótki opis zmian. W przypadku projektu planu sytuacyjnego wykonanego przez Wodociągi Pawłowice aktualizację PZT oraz profil wykonują tut. Wodociągi w porozumieniu z Inwestorem po dostarczeniu aktualnej mapy;
 • wszelkie uzgodnienia z gestorami uzbrojenia krzyżującego się z projektowanym uzbrojeniem wod - kan;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 • upoważnienie (w przypadku składania dokumentacji przez pełnomocnika).

Uzgodnienie projektu przyłącza.

Na uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza złożonego do Wodociągów Pawłowice mają 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia. Uzgodniony projekt/plan zostanie wysłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub o możliwości odbioru Inwestor zostanie powiadomiony telefoniczne lub za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty). Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.

Uzgodnienie projektu planu sytuacyjnego przyłącza ważne jest przez 3 lata od daty jego wydania.

Last update at: 30.06.2021
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected