Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej sanitarnej

 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [DOCX] [PDF]
 • O wydanie warunków przyłączenia może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub w skali 1:1000, uzyskaną z zasobów geodezyjnych
  (należy wskazać granicę działki oraz lokalizację obiektu). Wniosek wraz z mapą prosimy złożyć w Dziale Obsługi Klienta.
 • Wydanie warunków technicznych następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.
 • W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, GZWiK w terminie 30 dni poinformuje o tym Wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.
 1. Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci właściciel nieruchomości zleca opracowanie dokumentacji projektowej:

Wariant I

 • zlecenie wykonania projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Wariant II

 • zlecenie projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych wykonania projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 • uzgodnienie planu sytuacyjnego w Wodociągach Pawłowice w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych i zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 • po pozytywnym uzgodnieniu projektu można przystąpić do etapu realizacji przyłącza/y.
 1. Wykonawstwo.
 • Budowę przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 • Przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne powinno być wykonane przez uprawnionego wykonawcę tj. posiadającego wpis w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Na wniosek Inwestora przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne może zostać wykonane przez Wodociągi Pawłowice, należy wcześniej złożyć wniosek o wykonanie przyłącza/y. Po opracowaniu kalkulacji indywidualnej i akceptacji Inwestora następuje ustalenie terminu wykonania prac.
 • Uprawnionym do włączenia projektowanych przyłączy do istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych jest tylko i wyłącznie Wodociągi Pawłowice z siedzibą w Krzyżowicach.
 1. Odbiór techniczny przyłączy.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie powiadamia pisemnie Wodociągi Pawłowice na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót uzgadniając sposób prowadzenia prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Wodociągi Pawłowice kontroli robót (wniosek zgłoszenia rozpoczęcia robót) [DOCX] [PDF]
 
Odbiór techniczny dokonywany jest dwuetapowo:

Odbiór częściowy:

 • Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru częściowego przez przedstawiciela Wodociągów Pawłowice składając wniosek o odbiór techniczny przyłącza/y. [DOCX] [PDF]
 • Po wykonaniu przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego następuje włączenie przyłącza/-y do sieci wraz z zabudową wodomierza i sporządzeniem z tej czynności protokołu odbioru włączenia.
 • Przed zakryciem (zasypaniem) wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie operatu geodezyjnego w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia.

Odbiór końcowy:

 • Następuje po wykonaniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów, uporządkowaniu terenu do stanu pierwotnego i przekazaniu Wodociągom Pawłowice jednego egzemplarza operatu geodezyjnego oraz oświadczenia geodety o zgłoszeniu prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 
 • Do wniosku o odbiór końcowy dołączyć należy protokół próby szczelności wykonanego przyłącza/y oraz atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów itp.
 • Na podstawie otrzymanej dokumentacji Wodociągi Pawłowice sporządza protokół odbioru końcowego.
 1. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnych można otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej [DOCX] [PDF] – do powyższego wniosku dołączyć należy wszystkie wyszczególnione załączniki.
 • Wodociągi Pawłowice w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada umowę odbiorcy usług do podpisu.
 • Dostarczenie wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu pisemnej umowy z Wodociągami Pawłowice, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego.
Last update at: 22.01.2020
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected