Procedura zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Procedura zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Zgodnie z art. 6 ust. 1-8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późniejszymi zmianami), dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być zawarta z osobą, która:

 1. posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub odprowadzane ścieki, np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem, użyczenie lokalu
 2. korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:

 1. wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [DOCX] [PDF]
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością [DOCX] [PDF]
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, umowa kupna) – do wglądu
 4. dowód osobisty– do wglądu,
 5. pisemne pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości współwłaścicieli) – osoba nie wymieniona w KRS/CEiDG
 6. akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości, w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego– do wglądu;
 7. w przypadku podmiotu gospodarczego aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS– do wglądu,
 8. protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą. [DOCX] [PDF]
 9. protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej i/lub protokół odbioru przyłącza wody (w przypadku zawarcia pierwszej umowy dla tego przyłącza)
 10. zlecenie zabudowy nowego wodomierza (w przypadku zawarcia pierwszej umowy dla tego przyłącza)

Wniosek można złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta Wodociągów Pawłowice przy ul. Orlej 11 w Krzyżowicach w godzinach jego pracy lub przesłać drogą pocztową.

W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku zostanie w Wodociągach Pawłowice sporządzona umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 27e. pkt 1,2,3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Odbiorcy usług w sprawach spornych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym przysługuje zwrócenie się do organu regulacyjnego, który na wniosek strony wydaje rozstrzygnięcia w drodze decyzji.

Last update at: 22.01.2020
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected