Reklamacje

Reklamacje

Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących:

 1. ilości i jakości świadczonych usług,
 2. wysokości opłat za usługi
  Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty.
 3. funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.

W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości działania wodomierza to przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku - zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza. Wodomierz jest demontowany i przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar, gdzie następuje sprawdzenie zgodności wodomierza. Następnie zostaje wydane "Świadectwo ekspertyzy", stwierdzające prawidłowe bądź nieprawidłowe działanie wodomierza.

Ekspertyzy wykonywane są w zakresie sprawdzenia właściwości metrologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209 poz. 1513) oraz zgodności z wymaganiami dotyczącymi oznaczeń i cech umieszczonych na wodomierzu na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 969).

UWAGA !
W przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza głównego koszt przeprowadzenia postępowania obciąża odbiorcę. Ponadto odbiorca pokrywa koszt usługi demontażu oraz montażu wodomierza, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Koszt usługi w przypadku ekspertyzy wodomierza dodatkowego, będącego własnością Odbiorcy, ponoszony jest przez Odbiorcę bez względu na wynik ekspertyzy.

Formularz zlecenia ekspertyzy: [DOCX] [PDF]

Co powinna zawierać reklamacja:

 1. imię i nazwisko lub firmę odbiorcy usług oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
 2. opis przedmiotu reklamacji;
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 4. numer i datę umowy, jeśli odbiorca usług posiada więcej niż jedną umowę;
 5. podpis odbiorcy usług

Termin złożenia reklamacji:

 • Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Wodociągi Pawłowice.
 • Inne reklamacje odbiorca usług może zgłaszać w terminie do 14dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

Sposób złożenia reklamacji

 • Reklamacje, w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Wodociągów Pawłowice, przesłać listem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wodociągi Pawłowice rozpatruje reklamację w terminie do 14dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30dni.
Last update at: 22.01.2020
Author: GZWiK
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected