Taryfa za wodę i odprowadzenie ścieków

Taryfa za wodę i odprowadzenie ścieków

Informujemy, iż w dniu 13.10.2020r. nastąpiła publikacja, w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, decyzji nr GL.RZT.070.2.46.2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice, Gminy Strumień, miasta Żory, miasta Jastrzębie-Zdrój na okres 3 lat.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-070-2-46-2019.html

Ceny i stawki opłat
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące
21 października 2020 r. - 20 października 2021 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

4,38

4,73

8,95

9,67

2

Grupa W1A

4,38

4,73

6,48

7,00

2

Grupa W2

4,38

4,73

11,38

12,29

4

Grupa W2A

4,38

4,73

8,91

9,62

5

Grupa W3

4,38

4,73

19,49

21,05

6

Grupa W3A

4,38

4,73

17,02

18,38

7

Grupa W4

4,38

4,73

38,15

41,20

8

Grupa W4A

4,38

4,73

35,68

38,53

9

Grupa W5

4,38

4,73

81,14

87,63

10

Grupa W5A

4,38

4,73

78,67

84,96

11

Grupa W6

2,96

3,20

135,49

146,33

12

Grupa W7

4,38

4,73

8,14

8,79

13

Grupa W7A

4,38

4,73

5,67

6,12

14

Grupa W8

4,38

4,73

3,41

3,68

15

Grupa W8A

4,38

4,73

0,94

1,02

16

Grupa W9

48,17

52,02

-

-

 

Grupa W1: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej,  których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h lub Q3 – 4 m3/h,

Grupa W1A: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie elektronicznej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 2,5 m3/h lub Q3 – 4 m3/h,

Grupa W2: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h lub Q3 – 10 m3/h,

Grupa W2A: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie elektronicznej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 6 m3/h lub Q3 – 10 m3/h,

Grupa W3: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h lub Q3 – 25 m3/h,

Grupa W3A: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie elektronicznej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 15 m3/h lub Q3 – 25 m3/h,

Grupa W4: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 30 m3/h lub Q3 – 63 m3/h,

Grupa W4A: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczoną w formie elektronicznej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 30 m3/h lub Q3 – 63 m3/h,

Grupa W5: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 50 m3/h lub Q3 – 100 m3/h,

Grupa W5A: Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie elektronicznej, których zapotrzebowanie na pobór wody nie przekracza Qn – 50 m3/h lub Q3 – 100 m3/h,

Grupa W6: Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę nie wymienieni w grupach W1-W5, rozliczani według wodomierza głównego, których zapotrzebowanie na pobór wody wynosi 30.000 m3 i więcej na miesiąc,

Grupa W7: Gospodarstwa domowe w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych - faktura dostarczana w formie papierowej,

Grupa W7A: Gospodarstwa domowe w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, gmina na cele określone w art. 22 ustawy - za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych - faktura dostarczana w formie elektronicznej,

Grupa W8: Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody fakturą dostarczaną w formie papierowej,

Grupa W8A: Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody fakturą dostarczaną w formie elektronicznej,

Grupa W9: Gmina na cele określone w art. 22 ustawy w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe.

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące
od 21 października 2020r. do 20 października 2021r.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

6,51

7,03

4,67

5,04

  

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych obowiązujące
od 21 października 2020r. do 20 październik 2021r.

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jedn.

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jednostkowe stawki opłat za  1 kg substancji  w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

netto

Jednostkowe stawki opłat za  1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

BZT5

mgO2/dm3

500

8,77

9,47

2.

CHZT

mgO2/dm3

1000

5,27

5,69

3.

Zawiesina ogólna

mg/dm3

360

1,62

1,75

4.

Azot ogólny

mgN/dm3

80

8,77

9,47

5.

Fosfor ogólny

mgP/dm3

10

8,77

9,47

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące
od 21 października 2021 r. - 20 października 2022 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

4,59

4,96

9,08

9,81

2

Grupa W1A

4,59

4,96

6,61

7,14

2

Grupa W2

4,59

4,96

11,50

12,42

4

Grupa W2A

4,59

4,96

9,03

9,75

5

Grupa W3

4,59

4,96

19,61

21,18

6

Grupa W3A

4,59

4,96

17,14

18,51

7

Grupa W4

4,59

4,96

38,27

41,33

8

Grupa W4A

4,59

4,96

35,80

38,66

9

Grupa W5

4,59

4,96

81,26

87,76

10

Grupa W5A

4,59

4,96

78,79

85,09

11

Grupa W6

2,99

3,23

135,62

146,47

12

Grupa W7

4,59

4,96

8,26

8,92

13

Grupa W7A

4,59

4,96

5,79

6,25

14

Grupa W8

4,59

4,96

3,41

3,68

15

Grupa W8A

4,59

4,96

0,94

1,02

16

Grupa W9

48,17

52,02

-

-

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące
od 21 października 2021r. do 20 października 2022r.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

7,02

7,58

4,79

5,17

 

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych obowiązujące
od 21 października 2021r. do 20 października 2022r.

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jedn.

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jednostkowe stawki opłat za  1 kg substancji  w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

netto

Jednostkowe stawki opłat za  1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

BZT5

mgO2/dm3

500

8,77

9,47

2.

CHZT

mgO2/dm3

1000

5,27

5,69

3.

Zawiesina ogólna

mg/dm3

360

1,62

1,75

4.

Azot ogólny

mgN/dm3

80

8,77

9,47

5.

Fosfor ogólny

mgP/dm3

10

8,77

9,47

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujące
od 21 października 2022 r. - 20 października 2023 r.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa W1

4,74

5,12

9,74

10,52

2

Grupa W1A

4,74

5,12

7,27

7,85

2

Grupa W2

4,74

5,12

12,16

13,13

4

Grupa W2A

4,74

5,12

9,69

10,47

5

Grupa W3

4,74

5,12

20,27

21,89

6

Grupa W3A

4,74

5,12

17,80

19,22

7

Grupa W4

4,74

5,12

38,93

42,04

8

Grupa W4A

4,74

5,12

36,46

39,38

9

Grupa W5

4,74

5,12

81,92

88,47

10

Grupa W5A

4,74

5,12

79,45

85,81

11

Grupa W6

3,02

3,26

136,28

147,18

12

Grupa W7

4,74

5,12

8,92

9,63

13

Grupa W7A

4,74

5,12

6,45

6,97

14

Grupa W8

4,74

5,12

3,41

3,68

15

Grupa W8A

4,74

5,12

0,94

1,02

16

Grupa W9

48,17

52,02

-

-

 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące
od 21 października 2022r. do 20 października 2023r.

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy

netto

brutto

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

1

Grupa K1

7,15

7,72

4,84

5,23

 

Jednostkowe stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych obowiązujące
od 21 października 2022r. do 20 października 2023r.

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczenia

Jedn.

Najwyższe dopuszczalne stężenia

Jednostkowe stawki opłat za  1 kg substancji  w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

netto

Jednostkowe stawki opłat za  1 kg substancji w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki w zł/kg

brutto

0

1

2

3

4

5

1.

BZT5

mgO2/dm3

500

8,77

9,47

2.

CHZT

mgO2/dm3

1000

5,27

5,69

3.

Zawiesina ogólna

mg/dm3

360

1,62

1,75

4.

Azot ogólny

mgN/dm3

80

8,77

9,47

5.

Fosfor ogólny

mgP/dm3

10

8,77

9,47

 

Do cen i stawek opłat netto doliczono obowiązujący podatek od towarów  i usług (VAT) w wysokości – 8%.

Last update at: 22.10.2020
Author: Wodociągi Pawłowice
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected