Sposób wypełnienia wniosku o wydania warunków technicznych przyłaczenia do sieci wod-kan

Sposób wypełnienia wniosku o wydania warunków technicznych przyłaczenia do sieci wod-kan

We wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod/kan zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028) Inwestor/pełnomocnik winien uzupełnić następujące informacje:
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci (opcjonalnie telefon lub/i mail).
2. Informację o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania nieruchomości lub obiektu który ma zostać podłączony do sieci tj. budynek mieszkalny jednorodzinny, wielorodzinny, w zabudowie szeregowej, usługowy, produkcyjny. W przypadku innej zabudowy należy szczegółowo sprecyzować przeznaczenie i sposób wykorzystania danego obiektu.
3. Lokalizację nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej, w tym jego adres, miejscowość i numer działki, a także numer księgi wieczystej nieruchomości.
4. Określenie maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę Q dmax z wyborem przeznaczenia poboru wody do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków na cele ppoż konieczne jest podanie średnicy oraz ilości projektowanych hydrantów wewnętrznych/zewnętrznych.
5. Podanie ilości oraz charakteru odprowadzanych ścieków
OBJAŚNIENIA OKREŚLEŃ
Definicje powyższych rodzajów zabudowy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz.1065) oraz Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz. U. 2020 poz.1333).

1. Budynek jednorodzinny - rozumie się przez to jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi.
2. Budynek wielorodzinny – to budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne.
3. Budynek w zabudowie szeregowej - to budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiące konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
4. Budynek usługowy - to obiekt budowlany nieprzeznaczony do zamieszkania jak sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe.
5. Budynek produkcyjny - to obiekt budowlany nieprzeznaczony do zamieszkania, tj. budynki służące gospodarce rolnej, jak: produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe.

OBJAŚNIENIA OBLICZEŃ
W celu wyliczenia wymaganego Q max d należy kolejno wykonać obliczenia jak niżej:
1. Obliczenie Q śrd średniodobowego zapotrzebowania na wodę - na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., poz.70) wg wzoru:
Q śrd = n * qj [dm3/d]
gdzie:
Q śrd – [dm3/d]
n - ilość mieszkańców/ osób
qj - jednostkowe zużycie wody zimnej [dm3/d] wg tabeli nr 1, kolumna nr 4
2. Obliczanie Q maxd - maksymalny dobowy przepływ wody wg wzoru:
Q dmax = Qśrd * Nd [m3/d]
gdzie:
Q dmax - maksymalny dobowy przepływ wody [m3/d]
Q śrd - średniodobowe zapotrzebowanie na wodę [dm3/d]
Nd - współczynnik nierównomierności dobowej wg tabeli nr 1, kolumna nr 2
Uwaga: wartość maksymalnego dobowego zapotrzebowania wody Q dmax do wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej należy przeliczyć na [m3/d], w tym celu wyliczoną wg powyższego wzoru wartość Q dmax należy podzielić przez 1000, a następnie wstawić do wzoru poniżej.
3. Obliczanie Qhmax - przepływ maksymalny godzinowy wyliczony wg wzoru:
Qhmax = (Qdmax/24) * Nh [m3/h]
gdzie:
Q hmax - przepływ maksymalny godzinowy [m3/h]
Q dmax - maksymalny dobowy przepływ wody [m3/d]
Nh - współczynnik nierównomierności godzinowej wg tabeli nr 1, kolumna nr 3

4. Obliczanie ilości ścieków bytowo- gospodarczych Q dśr wg wzoru

Q śrd = n * qj [m3/d]
gdzie:
Q śrd – natężenie dopływu ścieków
n – ilość mieszkańców/osób
qj – jednostkowy wskaźnik ilości ścieków od mieszkańca [m3/d], równy jednostkowemu zużyciu wody
Uwaga: wartość qj (tabela nr 1, kolumna 4) należy przeliczyć na [m3/d], w tym celu qj z tabeli należy podzielić przez 1000, a następnie wstawić do wzoru.
Tabela 1
Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
 

L.p.

Zabudowa

Nd

Nh

jednostkowe zużycie *
q [dm3/d]

jednostka odniesienia

 

1

2

3

4

5

1

jednorodzinna z lokalnym źródłem ciepłej wody

1,40

2,50

80 – 100*

1 mieszkaniec

2

jednorodzinna z dostawą ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

1,40

2,50

140 – 160*

1 mieszkaniec

3

wielorodzinna w zależności od liczby mieszkańców:

 

 

 

 

3.1

10

1,25

2,00

200 – 250*

centralna dostawa ciepłej wody/ 1 mieszkaniec

3.2

11 - 20

1,25

1,90

3.3

21 - 50

1,25

1,80

3.4

51 - 100

1,20

1,70

180 – 220*

lokalne podgrzewanie wody/ 1 mieszkaniec

3.5

101 - 500

1,20

1,60

3.6

powyżej 500

1,20

1,50

4

obiekty biurowe

1,40

2,80

35

1 zatrudniony

5

obiekty handlowe

1,80

4,00

2

1m2 powierzchni

6

hale

1,20

1,70

2

1m2 powierzchni

7

gastronomia

1,20

1,70

25 – 400*

1miejsce/1konsument

8

hotele z gastronomią

1,10

1,80

300 – 800*

1 łóżko/1 korzystający

9

domy wypoczynkowe, motele, campingi

1,50

2,50

150 – 500*

jedn.

10

obiekty nauki i oświaty:

 

 

 

 

10.1

szkoły

1,40

3,20

30

1 uczeń

10.2

przedszkola

1,40

3,20

75

1 dziecko

11

kultura i sztuka:

 

 

 

 

11.1

teatry, biblioteki, domy kultury

1,50

3,00

30

1 korzystający

11.2

kina

1,50

3,00

24

1 miejsce

11.3

muzea

1,50

3,00

2,60

1 zwiedzający

12

obiekty zamieszkania zbiorowego

1,40

3,20

200

1 łóżko

13

szkoły

1,40

3,20

30

uczeń

14

przedszkola

1,40

3,20

75

dziecko

15

sale i hale sportowe

1,30

3,00

66

1 korzystający

16

pływalnie

1,30

3,00

160

1 korzystający

17

obiekty przemysłowe i produkcyjne:

 

 

 

 

17.1

zakłady pracy, w których stosowanie natrysków nie jest konieczne

 

2,00

30

1 pracownik

17.2

zakłady pracy, w których stosować należy natryski

1,10

 

90

1 pracownik

17.3

zakłady pracy, w których pracownik styka się z materiałami trującymi  lub zakaźnymi

 

5,00

120

1 pracownik

18

obiekty opieki zdrowotnej:

 

 

 

 

18.1

żłobki

1,25

2,50

150

1 dziecko

18.2

przychodnie

1,25

2,50

20

1 pacjent

18.3

szpitale

1,25

2,50

500 – 700*

1 łóżko

18.4

szpitale wielooddziałowe

1,25

2,50

700 – 1500*

1 łóżko

18.5

pogotowie ratunkowe

1,25

2,50

100

1 zatrudniony

18.6

apteki

1,25

2,50

100

1 zatrudniony

19

myjnie:

 

 

 

 

19.1

samochody osobowe

1,20

4,00

500

1 mycie mechaniczne pojazdu

19.2

 

samochody ciężarowe

1,20

4,00

800

1 mycie mechaniczne pojazdu

19.3

autobusy

1,2

4,00

1000 – 2000*

1 mycie mechaniczne pojazdu

20

inne (łaźnie, sauny, szalety, pralnie, laboratoria fotograficzne, stacje kontroli samochodów

1,30

3,00

 

 

* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.  
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2021
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje