Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci

PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI FORMULARZAMI DO WYPEŁNIENIA

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej
O warunki przyłączenia nieruchomości do sieci może wystąpić osoba zainteresowana przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub jej pełnomocnik. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć pisemny wniosek jak niżej:
wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej [DOCX] [PDF].
Do wniosku należy dołączyć mapę orientacyjną x 2 (oryginał, kopia), mapę zasadniczą x 2 (oryginał, kopia), szkic sytuacyjny lub plan zabudowy, mapę z propozycją miejsca włączenia do sieci, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Wodociągów Pawłowice. Wydanie warunków technicznych przyłączenia lub ich odmowa następuje w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania warunków może ulec wydłużeniu odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wraz z  podaniem uzasadnienia przyczyny tego przedłużenia.
2. Dokumentacja techniczna przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego
Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci jest zobowiązany do:
a) sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333). Plan winien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plan sytuacyjny winien być wykonany na podstawie wydanych przez Wodociągi Pawłowice warunków technicznych.
b) sporządzenia projektu technicznego, o którym mowa w art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333). Projekt winien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt winien być wykonany na podstawie wydanych przez Wodociągi Pawłowice warunków technicznych.
3. Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu technicznego
a) Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu technicznego przez Wodociągi Pawłowice
Istnieje możliwość zlecenia wykonania planu sytuacyjnego/projektu technicznego w tutejszych Wodociągach, wówczas należy wystąpić z wnioskiem wraz z wymaganymi załącznikami tj.
 • dla planu sytuacyjnego - kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333). (Aktualna mapa  zgodnie z pismem Głównego Geodety Kraju z dnia 16 kwietnia 2015 roku znak: PL.071.19.2015 - jest mapą przedstawiającą w swej treści określony obszar, na którym osoba uprawniona dokonała sprawdzenia i porównania jej treści ze stanem w terenie).
 • dla projektu technicznego - aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333).
 • mapa orientacyjna.
 • warunki techniczne podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej wydane przez Wodociągi Pawłowice.
 • plan zagospodarowania działki z uwzględnieniem lokalizacji budynku oraz istotnych elementów zagospodarowania terenu.
 • rzut piwnic/parteru budynku w skali.
 • przekrój budynku.
 • Wyrys i wypis z mapy własnościowej jeżeli zachodzi konieczność wejścia w działki osób prywatnych bądź fizycznych nie będące własnością Gminy bądź Skarbu Państwa.
 • Zgody wejścia w teren w przypadku przejścia przyłącza przez działki nie będące własnością inwestora.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Zleceniodawcy w sprawie wykonania czynności prawnych.
 • NIP (dotyczy firm).
Wniosek o wykonanie projektu planu sytuacyjnego projektu technicznego [DOCX] [PDF].
Zgoda na wejście w teren w celu włączenia do uzbrojenia wodociągowego, kanalizacyjnego [DOCX] [PDF]
Pełnomocnictwo do reprezentowania Zleceniodawcy w sprawie wykonania czynności prawnych[DOCX] [PDF]
b) Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu technicznego we własnym zakresie.
Plan sytuacyjny winien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333). Natomiast projekt techniczny winien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333).
Plan sytuacyjny/projekt techniczny powinien zawierać:
 • Opis techniczny zaproponowanego rozwiązania wraz z zestawieniem materiałów.
 • Zwymiarowaną trasę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z domiarami do istniejących budynków i obiektów (np. innych sieci uzbrojenia).
 • Miejsce i sposób połączenia z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną oraz instalacjami odbiorcy.
 • Profil podłużny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej.
 • Rzut kondygnacji z naniesionym miejscem lokalizacji zestawu wodomierzowego.
 • Zgody wejścia w teren (w przypadku przejścia przez parcele obce).
 • uzgodnienia kolizji / skrzyżowań z właścicielami (gestorami) istniejącego uzbrojenia terenu.
 • uzyskania zgody stosownego Urzędu w przypadku wejścia w teren w działki będące własnością   Gminy / Skarbu Państwa.
 • uzyskania od zarządcy drogi decyzji lokalizacyjnej w przypadku lokalizacji przyłącza w pasie drogowym.
(w przypadku nie dostarczenia zgód wejścia w teren, dokumentów potwierdzających uzgodnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, oraz decyzji lokalizacyjnej wymaga się pisemnego oświadczenia Inwestora o posiadanych dokumentach pod rygorem prawnym)
Druk dostępny na stronie internetowej https://www.wodociagi.pawlowice.pl
Oświadczenie Inwestora dotyczące posiadanych zgód i pozwoleń [DOCX] [PDF].
Plan sytuacyjny/projekt techniczny wykonany we własnym zakresie należy przedłożyć do Wodociągów Pawłowice celem akceptacji jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.
Dokumentacja techniczna projektowa wykonana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333) wymaga dodatkowo dokonania zgłoszenia na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w wydziale Urbanistyki i Architektury w stosownym Urzędzie.
4. Wykonawstwo
Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu technicznego oraz analiza jego zgodności z wydanymi warunkami jest podstawą do wybudowania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
Usługę włączeniową wraz z niezbędnym materiałem realizują/dostarczają Wodociągi Pawłowice na własny koszt. Natomiast budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej Inwestor wykonuje we własnym zakresie (na podst. Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z późn. zmianami).
Na wniosek Inwestora istnieje możliwość wykonania przyłącza przez Wodociągi Pawłowice, w tym przypadku należy złożyć wniosek o wykonanie wyceny dostępny na stronie internetowej  Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego[DOCX] [PDF]. Po opracowaniu kalkulacji indywidualnej i akceptacji Inwestora następuje ustalenie terminu wykonania prac.
Na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić Wodociągi Pawłowice o zamiarze przystąpienia do w/w robót poprzez złożenie wniosku o odbiór techniczny przyłącza wraz z załącznikami tj. oświadczeniem wykonawcy i oświadczeniem geodety uzgadniając sposób prowadzenia prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Wodociągi Pawłowice kontroli robót.
odbiór techniczny przyłącza [DOCX] [PDF]
5. Odbiór techniczny:
Odbiór techniczny przyłącza następuje w dniu wykonywania włączenia do sieci po wykonaniu wszystkich robót montażowych (m.in. montaż wodomierza), wykonaniu próby szczelności (protokół próby szczelności należy złożyć do tut. Wodociągów), zasypaniu wykopów, uporządkowaniu terenu do stanu pierwotnego.
6. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków można otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej
Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnych [DOCX] [PDF]
Do wniosku dołączyć należy wszystkie wyszczególnione załączniki. Wodociągi Pawłowice w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada umowę odbiorcy usług do podpisu. Dostarczenie wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu pisemnej umowy z Wodociągami Pawłowice, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy.
Data ostatniej aktualizacji: 20.07.2021
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje