Procedura zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Procedura zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Zgodnie z art. 6 ust. 1-8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późniejszymi zmianami), dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być zawarta z osobą, która:
 1. posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub odprowadzane ścieki, np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa, najem, użyczenie lokalu
 2. korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków:
 1. wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [DOCX] [PDF]
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością [DOCX] [PDF]
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu lokalu, umowa użyczenia, umowa kupna) – do wglądu
 4. dowód osobisty– do wglądu,
 5. pisemne pełnomocnictwo (jeśli umowę zawiera pełnomocnik właściciela lub większości współwłaścicieli) – osoba nie wymieniona w KRS/CEiDG
 6. akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości, w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego– do wglądu;
 7. w przypadku podmiotu gospodarczego aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS– do wglądu,
 8. protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania nieruchomości z podanym stanem wodomierza na dzień przekazania, podpisany przez stronę przekazującą i przejmującą. [DOCX] [PDF]
 9. protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej i/lub protokół odbioru przyłącza wody (w przypadku zawarcia pierwszej umowy dla tego przyłącza)
 10. zlecenie zabudowy nowego wodomierza (w przypadku zawarcia pierwszej umowy dla tego przyłącza)
Wniosek można złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta Wodociągów Pawłowice przy ul. Orlej 11 w Krzyżowicach w godzinach jego pracy lub przesłać drogą pocztową.
W terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku zostanie w Wodociągach Pawłowice sporządzona umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 27e. pkt 1,2,3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Odbiorcy usług w sprawach spornych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym przysługuje zwrócenie się do organu regulacyjnego, który na wniosek strony wydaje rozstrzygnięcia w drodze decyzji.

Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2020
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje