Reklamacje

Reklamacje

Odbiorca usług ma prawo do zgłaszania reklamacji dotyczących:
 1. ilości i jakości świadczonych usług,
 2. wysokości opłat za usługi
  Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty.
 3. funkcjonowania przyrządów pomiarowych (opomiarowania) niezależnie od ich własności.
W przypadku gdy klient ma wątpliwości co do prawidłowości działania wodomierza to przysługuje mu prawo do złożenia pisemnego wniosku - zlecenia dokonania ekspertyzy wodomierza. Wodomierz jest demontowany i przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar, gdzie następuje sprawdzenie zgodności wodomierza. Następnie zostaje wydane "Świadectwo ekspertyzy", stwierdzające prawidłowe bądź nieprawidłowe działanie wodomierza.
Ekspertyzy wykonywane są w zakresie sprawdzenia właściwości metrologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209 poz. 1513) oraz zgodności z wymaganiami dotyczącymi oznaczeń i cech umieszczonych na wodomierzu na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 969).
UWAGA !
W przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza głównego koszt przeprowadzenia postępowania obciąża odbiorcę. Ponadto odbiorca pokrywa koszt usługi demontażu oraz montażu wodomierza, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Koszt usługi w przypadku ekspertyzy wodomierza dodatkowego, będącego własnością Odbiorcy, ponoszony jest przez Odbiorcę bez względu na wynik ekspertyzy.
Formularz zlecenia ekspertyzy: [DOCX] [PDF]
Co powinna zawierać reklamacja:
 1. imię i nazwisko lub firmę odbiorcy usług oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
 2. opis przedmiotu reklamacji;
 3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 4. numer i datę umowy, jeśli odbiorca usług posiada więcej niż jedną umowę;
 5. podpis odbiorcy usług
Termin złożenia reklamacji:
 • Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw i ciśnienia wody powinna być dokonana niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez Wodociągi Pawłowice.
 • Inne reklamacje odbiorca usług może zgłaszać w terminie do 14dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
Sposób złożenia reklamacji
 • Reklamacje, w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Wodociągów Pawłowice, przesłać listem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Wodociągi Pawłowice rozpatruje reklamację w terminie do 14dni roboczych od daty jej wniesienia. Jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30dni.
Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2020
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje