Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci

PROCEDURA PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYMI FORMULARZAMI DO WYPEŁNIENIA.

 1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej

O warunki przyłączenia nieruchomości do sieci może wystąpić osoba zainteresowana przyłączeniem się do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej lub jej pełnomocnik. W celu uzyskania warunków przyłączenia należy złożyć pisemny wniosek jak niżej: 

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej [DOCX] [PDF].

Do wniosku należy dołączyć mapę orientacyjną x 2 (oryginał, kopia), mapę zasadniczą x 2 (oryginał, kopia), szkic sytuacyjny lub plan zabudowy, mapę z propozycją miejsca włączenia do sieci, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Wodociągów Pawłowice. Wydanie warunków technicznych przyłączenia lub ich odmowa następuje w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania warunków może ulec wydłużeniu odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci wraz z  podaniem uzasadnienia przyczyny tego przedłużenia. 

 1. Dokumentacja techniczna przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego

Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci jest zobowiązany do:

 • sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333). Plan winien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Plan sytuacyjny winien być wykonany na podstawie wydanych przez Wodociągi Pawłowice warunków technicznych.
 • sporządzenia projektu budowlanego, o którym mowa w art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333). Projekt winien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt winien być wykonany na podstawie wydanych przez Wodociągi Pawłowice warunków technicznych.
 1. Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu budowlanego
  a) Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu budowlanego przez Wodociągi Pawłowice

Istnieje możliwość zlecenia wykonania planu sytuacyjnego/projektu budowlanego w tutejszych Wodociągach, wówczas należy wystąpić z wnioskiem wraz z wymaganymi załącznikami tj.

 • dla planu sytuacyjnego - kopię aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333).
 • dla projektu budowlanego - aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333).
 • mapa orientacyjna
 • warunki techniczne podłączenie do sieci wod/kan wydane przez Wodociągi Pawłowice,
 • plan zagospodarowania działki z uwzględnieniem lokalizacji budynku oraz istotnych elementów zagospodarowania terenu,
 • rzut piwnic/parteru budynku w skali,
 • przekrój budynku,
 • Wyrys i wypis z mapy własnościowej,
 • Informacja w sprawie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice,
 • Zgody wejścia w teren w przypadku przejścia przyłącza przez działki nie będące własnością inwestora,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub dokument potwierdzający tytuł prawny do działki (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Zleceniodawcy w sprawie wykonania czynności prawnych,
 • NIP (dotyczy firm).

wniosek o wykonanie planu sytuacyjnego/projektu przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej [DOCX] [PDF].

  b) Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu budowlanego we własnym zakresie.

Plan sytuacyjny winien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333). Natomiast projekt budowlany winien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z art.29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz.1333). 

Plan sytuacyjny/projekt budowlany powinien zawierać:

 • Opis techniczny zaproponowanego rozwiązania wraz z zestawieniem materiałów,
 • Zwymiarowaną trasę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z domiarami do istniejących budynków i obiektów (np. innych sieci uzbrojenia),
 • Miejsce i sposób połączenia z siecią wodociągową i/lub kanalizacyjną oraz instalacjami odbiorcy,
 • Profil podłużny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej,
 • Rzut kondygnacji z naniesionym miejscem lokalizacji zestawu wodomierzowego,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu),
 • Zgody wejścia w teren (w przypadku przejścia przez parcele obce),
 • uzgodnienia kolizji / skrzyżowań z właścicielami (gestorami) istniejącego uzbrojenia terenu,
 • uzyskania zgody stosownego Urzędu w przypadku wejścia w teren w działki będące własnością Gminy / Skarbu Państwa,
 • uzyskania od zarządcy drogi decyzji lokalizacyjnej w przypadku lokalizacji przyłącza w pasie drogowym.

(w przypadku nie dostarczenia zgód wejścia w teren, dokumentów potwierdzających uzgodnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, oraz decyzji lokalizacyjnej wymaga się pisemnego oświadczenia Inwestora o posiadanych dokumentach pod rygorem prawnym)
Druk dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.pawlowice.pl /strefa-klienta /druki-do-pobrania/ oświadczenie inwestora dotyczące posiadanych zgód i pozwoleń)

Plan sytuacyjny/projekt budowlany wykonany we własnym zakresie należy przedłożyć do Wodociągów Pawłowice celem akceptacji jego zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej.

Dokumentacja techniczna projektowa wykonana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333) wymaga dodatkowo dokonania zgłoszenia na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w wydziale Urbanistyki i Architektury w stosownym Urzędzie.

 1. Wykonawstwo

Wykonanie planu sytuacyjnego/projektu budowlanego oraz analiza jego zgodności z wydanymi warunkami jest podstawą do wybudowania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Usługę włączeniową wraz z niezbędnym materiałem realizują/dostarczają Wodociągi Pawłowice na własny koszt. Natomiast budowę przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej Inwestor wykonuje we własnym zakresie (na podst. Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2019 poz. 1437 t.j.)

Na wniosek Inwestora istnieje możliwość wykonania przyłącza przez Wodociągi Pawłowice, w tym przypadku należy złożyć wniosek o wykonanie wyceny dostępny na stronie internetowej Wniosek o wykonanie wyceny budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego[DOCX] [PDF]. Po opracowaniu kalkulacji indywidualnej i akceptacji Inwestora następuje ustalenie terminu wykonania prac. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest powiadomić Wodociągi Pawłowice o zamiarze przystąpienia do w/w robót co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem poprzez złożenie zgłoszenia rozpoczęcia robót uzgadniając sposób prowadzenia prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Wodociągi Pawłowice kontroli robót.

zgłoszenie rozpoczęcia robót [DOCX] [PDF

 1. Odbiór techniczny dokonywany jest etapowo:

  a) Odbiór częściowy przyłącza

Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru częściowego przez przedstawiciela Wodociągów składając wniosek o odbiór częściowy[DOCX] [PDF].

Po wykonaniu przyłącza wod/kan następuje włączenie przyłącza/-y do sieci z zabudową wodomierza i sporządzeniem z tej czynności protokołu odbioru włączenia. 

Przy odbiorze częściowym oraz wykonaniu próby szczelności wykonane uzbrojenie winno być w stanie odkrytym tj. przed zasypaniem.

Przed zakryciem (zasypaniem) wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie operatu geodezyjnego w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia. 

W celu uzyskania protokołu odbioru częściowego konieczne jest dostarczenie do Wodociągów Pawłowice protokołu odbioru prób szczelności przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. 

 b) Odbiór końcowy przyłącza

Odbiór techniczny/końcowy następuje po złożeniu wniosku o odbiór końcowy[DOCX] [PDF]  do tutejszych Wodociągów oraz  wykonaniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów, uporządkowaniu terenu do stanu pierwotnego i przekazaniu Wodociągom Pawłowice jednego egzemplarza operatu geodezyjnego oraz oświadczenia geodety o zgłoszeniu prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.  

 1. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków można otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej  

Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnych [DOCX] [PDF

Do wniosku dołączyć należy wszystkie wyszczególnione załączniki. Wodociągi Pawłowice w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada umowę odbiorcy usług do podpisu. Dostarczenie wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu pisemnej umowy z Wodociągami Pawłowice, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy.

Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2021
Autor: Wodociągi Pawłowice
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje