Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej sanitarnej

 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 • Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej [DOCX] [PDF]
 • O wydanie warunków przyłączenia może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub w skali 1:1000, uzyskaną z zasobów geodezyjnych
  (należy wskazać granicę działki oraz lokalizację obiektu). Wniosek wraz z mapą prosimy złożyć w Dziale Obsługi Klienta.
 • Wydanie warunków technicznych następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.
 • W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, GZWiK w terminie 30 dni poinformuje o tym Wnioskodawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem.
 1. Wykonanie projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Po uzyskaniu warunków przyłączenia do sieci właściciel nieruchomości zleca opracowanie dokumentacji projektowej:

Wariant I

 • zlecenie wykonania projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Wariant II

 • zlecenie projektantowi z uprawnieniami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych wykonania projektu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
 • uzgodnienie planu sytuacyjnego w Wodociągach Pawłowice w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych i zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
 • po pozytywnym uzgodnieniu projektu można przystąpić do etapu realizacji przyłącza/y.
 1. Wykonawstwo.
 • Budowę przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych realizuje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
 • Przyłącze wodociągowe lub/i kanalizacyjne powinno być wykonane przez uprawnionego wykonawcę tj. posiadającego wpis w Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Na wniosek Inwestora przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne może zostać wykonane przez Wodociągi Pawłowice, należy wcześniej złożyć wniosek o wykonanie przyłącza/y. Po opracowaniu kalkulacji indywidualnej i akceptacji Inwestora następuje ustalenie terminu wykonania prac.
 • Uprawnionym do włączenia projektowanych przyłączy do istniejących sieci wodociągowo-kanalizacyjnych jest tylko i wyłącznie Wodociągi Pawłowice z siedzibą w Krzyżowicach.
 1. Odbiór techniczny przyłączy.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie powiadamia pisemnie Wodociągi Pawłowice na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia robót uzgadniając sposób prowadzenia prac oraz warunki i sposób dokonywania przez Wodociągi Pawłowice kontroli robót (wniosek zgłoszenia rozpoczęcia robót) [DOCX] [PDF]
 
Odbiór techniczny dokonywany jest dwuetapowo:

Odbiór częściowy:

 • Wykonane przyłącze przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru częściowego przez przedstawiciela Wodociągów Pawłowice składając wniosek o odbiór techniczny przyłącza/y. [DOCX] [PDF]
 • Po wykonaniu przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego następuje włączenie przyłącza/-y do sieci wraz z zabudową wodomierza i sporządzeniem z tej czynności protokołu odbioru włączenia.
 • Przed zakryciem (zasypaniem) wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie operatu geodezyjnego w zakresie wskazanym w warunkach przyłączenia.

Odbiór końcowy:

 • Następuje po wykonaniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów, uporządkowaniu terenu do stanu pierwotnego i przekazaniu Wodociągom Pawłowice jednego egzemplarza operatu geodezyjnego oraz oświadczenia geodety o zgłoszeniu prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. 
 • Do wniosku o odbiór końcowy dołączyć należy protokół próby szczelności wykonanego przyłącza/y oraz atesty, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów itp.
 • Na podstawie otrzymanej dokumentacji Wodociągi Pawłowice sporządza protokół odbioru końcowego.
 1. Zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 • Wniosek dotyczący zawarcia umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków sanitarnych można otrzymać w Dziale Obsługi Klienta lub pobrać ze strony internetowej [DOCX] [PDF] – do powyższego wniosku dołączyć należy wszystkie wyszczególnione załączniki.
 • Wodociągi Pawłowice w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przedkłada umowę odbiorcy usług do podpisu.
 • Dostarczenie wody i odbiór ścieków nastąpi po zawarciu pisemnej umowy z Wodociągami Pawłowice, nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza głównego.
Data ostatniej aktualizacji: 22.01.2020
Autor: GZWiK
Zaktualizował: Aleksander Matula
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje